PIPWISE | Online Forex broker | CFD Trading | Stocks, indices

سند

بدون زحمت اسناد قانونی ضروری را از مخزن امن و سازماندهی شده ما دریافت کنید و آرامش خاطر شما را تضمین کند.

سند

1. افشای ریسک

هنگام اعمال اهرم، حتی یک تغییر جزئی در نرخ ممکن است منجر به سود یا زیان قابل توجهی شود.

2. شرایط پردازش داده های شخصی

این سند ویژگی های اصلی مقررات جهانی حفاظت از داده ها (GDPR) را تشریح می کند.

1. افشای ریسک

هنگام اعمال اهرم، حتی یک تغییر جزئی در نرخ ممکن است منجر به سود یا زیان قابل توجهی شود.

2. شرایط پردازش داده های شخصی

این سند ویژگی های اصلی مقررات جهانی حفاظت از داده ها (GDPR) را تشریح می کند.